Privacyverklaring ToekomstGroep
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ToekomstGroep met haar deelnemingen en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ToekomstGroep.
ToekomstGroep is een onderneming met vier divisies (Bouw, Glas, Schilders en Service) die gezamenlijk als eenheid in de bouwgerelateerde markt opereren. ToekomstGroep heeft vestigingen in Andijk, Alkmaar en Amsterdam.

 

Verwerking van persoonsgegevens door ToekomstGroep
ToekomstGroep doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving te verzamelen, te gebruiken en te verwijderen. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens ToekomstGroep verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier.

 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website: http://www.toekomstgroep.nl/privacyverklaring.html

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ToekomstGroep verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

1. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met klanten/cliënten/burgers/ketenpartners en eigen medewerkers te kunnen uitvoeren.

2. Het verbeteren van de website en dienstverlening van ToekomstGroep
Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.
 
Welke grondslagen zijn van toepassing?
ToekomstGroep verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van klanten/ cliënten/ burgers/ ketenpartners en eigen medewerkers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.

2. Gerechtvaardigd belang
ToekomstGroep heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en persoonsgegevens te verzamelen.

3. Toestemming van betrokkenen
Voor het gebruik van specifieke persoonsgegevens vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
ToekomstGroep dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht.

 

Met wie deelt ToekomstGroep uw gegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

1. Eigen werknemers
We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

2. Leveranciers en onderaannemers die voor ToekomstGroep werken
Met de dienstverleners waarmee we samenwerken maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.

3. Organisaties vanuit fiscale en wettelijke regelgeving
Indien vanuit het wettelijke of fiscale recht informatie wordt opgevraagd, kunnen gegevens worden gedeeld met derde partijen.

 

Hoe lang bewaart ToekomstGroep uw persoonsgegevens?
ToekomstGroep bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 

• De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd;
• Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens ToekomstGroep van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:


• Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
• Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
• Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ToekomstGroep;
• Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw digitaal opgeslagen persoonsgegevens naar u of een andere, door u gemachtigde organisatie toe te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar avg@toekomstgroep.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

 

Heeft u een klacht over de wijze waarop ToekomstGroep uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij avg@toekomstgroep.nl.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Contactgegevens ToekomstGroep
Telefoon: +31 (0)228 59 49 00
E-mail: info@toekomstgroep.nl
KVK: 36030255

LaatsteNieuws

  • 21-07-2022

    ToekomstTechniek BRL 6000-25 CO / Gasketelwet gecertificeerd... Lees meer >

  • 24-03-2022

    Bewust Veilig-Dag / woensdag 30 maart... Lees meer >